ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KOOC B.V.

Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je een bestelling op kooc.nl plaatst. Door een bestelling te plaatsen via deze website, via je telefoon of via onze mobiele applicaties, verklaar je deze algemene voorwaarden bindend op jou van toepassing.

 

1. Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden

(1) Voor al jouw tegenwoordige en toekomstige bestellingen gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden van KOOC B.V. (hierna ook te noemen "KOOC" en "ons").

(2) Alle informatie die je (hierna ook te noemen: "besteller") tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag je verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.

(3) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden voor wat overeenkomsten met toekomstige werking te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij je van tevoren op de hoogte stellen en je wijzen op jouw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer je niet binnen twee (2) maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als je tegen de wijziging protesteert, behoud je het recht om de overeenkomst binnen een redelijke termijn kosteloos op te zeggen.

 

2. Contractopzegging; niet-bindende informatie, afgiftehoeveelheden en -restricties

(1) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als KOOC gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KOOC niet.

(2) Een geldig koopcontract tussen KOOC en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door KOOC als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door KOOC beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. KOOC kan deze offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan KOOC op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Pas na de aanname van de offerte ontstaat er een claim op de levering van de bestelde waren of bestelde cadeaubon. Wij zullen de ontvangst van jouw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. Maar ons acceptatiebewijs kan wel met de ontvangstbevestiging verbonden worden. 

(3) Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers in Nederland en de bestelde producten, resp. de bestelde cadeaubon(nen), zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

(4) KOOC verkoopt geen producten aan kinderen onder de achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, is toestemming van de ouder of voogd nodig.

 

3. Informatie over het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten

(1) Onderstaande informatie betreft het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten. 

(2) Je hebt niet het recht om je op de overeenkomst te herroepen.

 

4. Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; voorbehoud van eigendomsrecht; overdrachtsrisico; onderbreking van bezorging

(1) Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van honderd (100) % van het totaalbedrag bij gebruikers te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.

(2) Wij bezorgen overal in Nederland. Als de koopovereenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail bezorgd.

(3) Wij bezorgen op het adres dat je in je klantenaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen.

(4) Je bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke m.b.t. acceptatie.

(5) Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.

(6) Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

 

5. Garantie

Hier geldt de wettelijke garantie.

 

6. Prijzen en verzendkosten; geldigheid; betaling; afrekening; terughouding

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en, zolang niet anders overeengekomen, exclusief verzendkosten binnen Nederland.

(2) De vorderingen van KOOC zijn per direct geldig.

(3) Voor betaling kunt u alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.

(4) Je hebt alleen recht op compensatie als je tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht ben je alleen in zoverre bevoegd als je tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.

 

7. Aansprakelijkheid van KOOC, plichten van de besteller

(1) KOOC is aansprakelijk in het geval van schade voor de besteller(s) ten gevolge van persoonlijk letsel of beschadiging van de gezondheid, die door (a) plichtverzuim van KOOC of een van zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel is ontstaan, (b) conform het productaansprakelijkheidsrecht, uit de overname van een garantie of vanwege een opzettelijke dwaling (c) wanneer KOOC of zijn wettelijke afgevaardigden of hulppersoneel met opzet of door grove nalatigheid bijdragen aan de schade en/of (d) wanneer de schade door het niet nakomen van een verplichting door KOOC ontstaan is, wanneer het nakomen ervan voor het regelmatig halen van het contractdoel essentieel is en waarop de besteller regelmatig vertrouwt en op mag vertrouwen (kardinale plicht)..

(2) KOOC is tot onbegrensde hoogte aansprakelijk in de gevallen beschreven in alinea (1), letters (a), (b) en/of (c) en (d). 

(3) In gevallen niet genoemd in alinea (1) is KOOC, onafhankelijk van de wettelijke grondslag, uitgesloten van aansprakelijkheid.

(4) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorafgaande alinea's gelden ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van KOOC.

(5) De besteller is verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

 

8. Privacybeleid

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring. 

 

9. Betaling

(1) Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de eerste KOOC bestelling direct van je rekening afgeschreven.

(2) Wanneer je in het bestelproces voor betaling via creditcard kiest, wordt het bedrag afgeschreven van je credit card account c.q. creditcard.

 

10. Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen

(1) Op overeenkomsten tussen KOOC en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Er zijn geen aanvullende voorwaarden.

(3) Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.

 

11. Klachtenbeleid 

Kwaliteit staat bij KOOC hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

 

Start KOOCin'

Inspired by Ralph Moorman
De maaltijden van Kooc